حقانیت در پس اقدامی حرام

اینجا بخش الوار...

ساعت به وقت یلدا...

صدای سکوت بلند تر از فریاد...

یک سوال: بخش الوار و خودسوزی نمادین... !؟

آن هم با مضمون سیاسی...!؟

اینست نتیجه کاردهای به استخوان رسیده در پستوی فقر، اینست عاقبت سیاست زدگی و بد فرهنگی...!!!

راه دور نرویم چپاندن آقا زاده ها در جایگاه ندارها و ندادنها ، عایدی جز مرگ غیرت و خرد ندارد...!!!

خودمانیم الفاظ هم کلیشه ای، و مشکلات لوس شده اند و احساسات را تحریک نمی کند، تقصیر خودمان است اینقدر گفتیم آب نداریم و امنیت نداریم و کار نداریم که لغات هم تمام شده اند و همانطور که می دانید هیچ تکراری جذاب نیست و ما هم جذاب نیستیم تا به وقتش ...!؟

وقتش که رسید آقا و آقا زاده می شویم و سلحشور نیز...، لیکن میان این شقاوتهای بنیان کن، در فشار قبری به بزرگی یک شهر وا مانده ایم.

اما این یک هشدار است:

(ما هستیم و عزت نفس داریم و ما آگاهیم...)

آقایان....ما اکنون.....نیز......هستیم.....!!!

به امید درکتان

 

/ 0 نظر / 18 بازدید