انتخاب شورای شهرستان از میان اعضای شورای شهرها و بخش

در هفته ای که گذشت انتخابات شورای شهرستان از میان اعضای شوراهای شهر و بخش الوار گرمسیری وابسته به شهرستان اندیمشک برگزار شد که در نهایت افراد ذیل بعنوان شورای شهرستان انتخاب شدند.

1.کرامت میری (شهرستان اندیمشک)

2. امین نظری ( شهر بیدروبه)

3.احمد جورمهر (شهرحسینیه)

4.دانش میری (بخش الوار گرمسیری)

5.آقای دهقان (شهر چمگلک)

/ 0 نظر / 23 بازدید